Privacyverklaring

We zijn blij dat u onze website bezoekt en danken u voor uw interesse in ons bedrijf en onze producten en diensten. De bescherming van uw privacy bij het gebruik van onze website is belangrijk voor ons. Let daarom op de volgende informatie:

1) verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens

U kunt onze website bezoeken zonder dat we persoonlijke gegevens van u verzamelen. Persoonlijke gegevens worden alleen verzameld bij het leggen van contact (via het contact formulier, reserveringsformulier of per email). Deze data wordt gebruikt zonder uw uitdrukkelijke toestemming in elk geval uitsluitend voor uitvoering van de opdracht en de behandeling van uw vragen. Na voltooiing van het contract worden uw gegevens vergrendeld met betrekking tot fiscale en commerciële bewaartermijnen en verwijderd na het verstrijken van deze perioden.

2) Openbaarmaking van persoonsgegevens

De persoonlijke gegevens die we verzamelen worden doorgegeven als onderdeel van contractmanagement in overeenstemming met de aanvraag, voor zover dit nodig is om de reserveringen te maken.
Wij verwerken de Persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze en uitsluitend voor zover noodzakelijk om de reserveringen te kunnen maken.

3) Cookies

Deze website maakt gebruik van “cookies”, die dienen om onze website voor een totaal gebruiksvriendelijk, effectiever en veiliger te maken – bijvoorbeeld als het gaat om de snelheid van de navigatie op onze site. Daarnaast cookies stellen ons in staat om de frequentie van pageviews en algemene navigatie te meten. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op uw computer systeem. Wij wijzen erop dat een aantal van deze cookies worden overgebracht van onze server naar uw computer systeem, is dit meestal betrekking op de zogenaamde “session cookies”. “Session cookies” worden gekenmerkt door het feit dat ze automatisch worden gewist na de browsersessie van uw harde schijf. Andere cookies blijven op uw computer en kunnen wij uw computer herkennen bij uw volgende bezoek (zgn. Permanente cookies). Uiteraard kunt u cookies te weigeren op elk moment als uw browser toelaat. Houdt u er rekening mee dat bepaalde functies van deze site niet kunnen worden gebruikt of slechts gedeeltelijk, als u uw browser zo instellen dat er geen cookies (onze site) worden geaccepteerd.

4) web analytics dienst

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van. “Cookies”, tekstbestanden die worden opgeslagen op uw computer en maken analyse van uw gebruik van de website. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website zijn meestal overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.
In het geval van de activering van IP-anonimisering op deze website, zal uw IP-adres van Google worden afgekapt binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Slechts in uitzonderlijke gevallen is het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS overgebracht en daar ingekort. Namens de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit en andere met website en internet gerelateerde diensten die op de website operator.
Wordt uitgevoerd in het kader van Google Analytics die uw browser stuurt IP-adres kan niet worden samengevoegd met andere gegevens van Google. U kunt het gebruik van cookies weigeren door het selecteren van de juiste instellingen van uw browser software; echter, wijzen wij erop dat u eventueel kunt gebruiken om hun volle omvang in dit geval niet alle mogelijkheden van deze website. U kunt ook voorkomen dat de door de cookie en met betrekking tot uw gebruik van de website (incl. Uw IP-adres) gegevens naar Google en de verwerking van deze gegevens door Google, door het downloaden te vinden op de volgende link browser plugin en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Opgemerkt zij dat deze website Google Analytics met de extensie “_anonymizeIp ()” en daarom IP adressen worden verwerkt maar ingekort tot een rechtstreekse persoonlijk sluiten.

6) Doel van de gegevensverwerking

Wij behandelen uw gegevens met zorg. Dit betekent dat wij uw informatie nooit aan derden ter beschikking zullen stellen anders dan voor het maken van reserveringen.
Wij verzoeken u uw naam, telefoonnummer, vluchtgegevens en e-mail adres in te vullen, zodat we, indien nodig, contact met u kunnen opnemen.
Wij nemen uw gegevens op in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt het maken van de afgesproken reserveringen.

7) Webserver en email dienst

WordPress

Onze website is ontwikkeld met software van WordPress. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met niet deze partij gedeeld.  De beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. De WordPress website maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software. De volgende persoonsgegevens worden verzameld ten behoeve van de verwerking van uw reservering:

  • Voornaam, achternaam
  • Straat en huisnummer
  • Woonplaats en land
  • Telefoonnummer
  • Email adres
  • Indien van toepassing vliegtijden voor het boeken van transfers.

Webhosting

Flexwebhosting

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Flexwebhosting. Zij verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Flexwebhosting heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Flexwebhosting is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

8) Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Rome-Gidsrondleidingen.nl. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor  privacyzaken.